Yhdistyksen säännöt

 

Kuten jokaisella yhdistyksellä, niin myös Keski-Pohjanmaan Morgo ry.llä on säännöt!

 

1. § Nimi ja kotipaikka
• Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan Morgot ry. Ja sen kotipaikka on Kokkola.
• Yhdistys on suomenkielinen.

2 § Tarkoitus
• Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi rooli-, kortti- ja
lautapeli, animaatio-, elokuva- ja sarjakuvaharrastusta, sekä näihin liittyviä alakulttuureja.

3 § Toimintamuodot
• Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää yleisötapahtumia, kilpailuja ja
näyttelyjä, tiedottaa tarkoituksestaan ja toiminnastaan.
• Järjestää jäsenilleen opintomatkoja, kokoontumisia ja muuta vastaavaa toimintaa.
• Osallistua messuille ja kansallisten tai kansainvälisten yhteisöjen erilaisiin
kulttuuritapahtumiin.
• Luoda yhteiskenkeä populäärikulttuurin harrastajien ja järjestöjen kesken.

4 § Toiminnan tukeminen
• Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksuja, sekä järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia.
• Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
• Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5 § Jäsenet
• Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.
• Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
• Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä kohtaan ja on huomattavalla tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä.
• Kaikki jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.
• Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenten velvollisuudet, oikeudet ja jäsenmaksu
• Liittymällä jäsen hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun.
• Kannattaja jäsen on velvollinen maksamaan kannattajajäsenmaksun.
• Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta äänioikeutta ei ole.
• Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun, sekä kannattajajäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

7 § Eroaminen ja erottaminen
• Jäsenellä oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Erosta voi myös ilmoittaa pyytämällä merkinnän kokouksen pöytäkirjaan.
• Yhdistyksen kokouksessa hallitus voi kahden kolmaosa (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä erottaa jäsenen, mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
• Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen (3) kuukauden kuluessa jäsenmaksun erääntymisestä.

8 § Jäsenluettelo
• Yhdistyksen hallitus pitää jäsenistä luetteloa.

9 § Yhdistyksen hallinto
• Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpano valtaa yhdistyksen valitsema hallitus.

10 § Yhdistyksen kokoukset
• Yhdistyksen kokouksesta käytetään näissä säännöissä nimeä yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
• Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaansa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa pyynnön kuluessa.
• Vuosikokouksen ajankohdan ja paikan määrää hallitus.
• Kokouskutsu on laitettava jäsenistölle ja hallitukselle kirjallisena kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen kokousta.

11 § Äänioikeus
• Yhdistyskokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

12 § Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa
• Kaikilla jäsenillä, sekä yhdistyksen kannatus- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
• Yhdistyskokouksen puheenjohtaja voi kuitenkin evätä läsnäolo- ja puheoikeuden, jos se on järjestyksen ylläpidon vuoksi tarpeen.

13 § Yhdistyskokouksen päätösvaltaisuus
• Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu. 14 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
• Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• 1. Kokouksen avaus.
• 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, sekä vuosikokouksen edustajien toteaminen.
• 3. Puheenjohtajan ja sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.
• 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
• 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä.
• 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
• 7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
• 8. Kokouksen päättäminen.

16 § Päätöksen teko asiassa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa
• Päätöksen teko, joka on asiassa ensimmäistä kertaa esillä ja jota ei ole kokouskutsussa mainittu siirretään aikaisintaan seitsemän (7) päivän kuluttua pidettävään ylimääräiseen kokoukseen, jos kaksi (2) kokousedustajaa sitä vaatii.
• Asioissa joitka on näissä säännöissä määrätty päätettäväksi yhdistyksen kokouksessa, sekä sääntöjä muutettaessa ei päätöstä saa tehdä ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

17 § Äänestykset yhdistyskokouksissa
• Äänestykseen tulevat vain kannatetut ehdotukset ja hallituksen esitys. Vaaleissa kannatusta ei kuitenkaan edellytetä. Yhdistyksen päätökseksi tulee se ehdotus tai esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
• Äänten mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.
• Vaalissa tulee valituksi se, joka saa eniten ääniä. Vaalit suoritetaan suljettuna lippuäänestyksellä.

18 § Hallitus
• Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
• Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.
• Hallituksen muiden jäsenten toimenkuvat määrittää hallituksen kulloisenkin tarpeen mukaan ensimmäisessä kokouksessaan.
• Puheenjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan varapuheenjohtaja.
• Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, katsoessaan siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
• Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja mukaanlukien on läsnä.
• Hallituksen kannaksi tulee se esitys, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista jäsenistä.
• Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

19 § Hallituksen tehtävät
• Hallituksen tehtäviä ovat:
• 1. Suunnitella, ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa.
• 2. Vastata yhdistyksen taloudesta ja varainhoidosta.
• 3. Kutsua koolle ja valmistella vuosikokoukset.
• 4. Saattaa vuosikokoukset jäsenistön tietoon.
• 5. Kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset.
• 6. Saattaa yhdistykskokoukset jäsenistön tietoon.
• 7. Laatia toimintakertomukset ja tilinpäätös.
• 8. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
• 9. Huolehtia kokousten päätösten toimeenpanosta.
• 10. Edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoomuksia.
• 11. Huolehtia jäsenluettelon pitämisestä.
• 12. Jakaa kunniajäsen maininnat.
• 13. Nimittää yhdistykselle toimihenkilöitä.
• 14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

20 § Hallituksen puheenjohtajan tehtävät
• Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä ovat:
• 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen- ja vuosikokousten päätösten mukaisesti.
• 2. Kutsue koolle hallitus ja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa.
• 3. Edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannosta.
• 4. Allekirjoittaa hallituksenkokousten pöytäkirjat.
• 5. Valvoa, että muutosilmoitus yhdistysrekisteriin tehdään tarvittaessa.
• 6. Valvoa, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät yhdistyksen puolesta hoidetaan.
• 7. Valvoa, etät yhdistyksen kirjanpito hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja, että yhdistyksen omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti, sekä rahavarat pidetään tallennettuina hallituksen päätösten mukaisesti.
• 8. Hyväksyä laskut ja laskumääräykset.
• 9. Työskennellä yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen toiminnan menestymiseksi, sekä tehdä aloitteita ja ehdotuksia toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.
• 10. Toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana.

21 § Sihteerin tehtävät
• Sihteerin tehtäviä ovat:
• 1. Laatia yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokouksien esityslistat.
• 2. Laatia hallituksien kokouksien pöytäkirjat ja allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa, sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto.
• 3. Valmistella toimintakertomus yhdistyksen hallitukselle ja vuosikokoukselle esitettäväksi.
• 4. Huolehtia yhdistyksen arkistonhoidosta.
• 5. Laatia hallituksen kokouksista kokousyhteenveto jäsenjärjestöille.
• 6. Toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana.

22 § Taloudenhoitajan tehtävät
• Taloudenhoitajan tehtävät yhdessä hallituksen kanssa:
• 1. Hoitaa yhdistyksen kirjanpito.
• 2. Vastaanottaa ja tallentaa yhdistyksen rahavarat, joista hän on hallitukselle laillisessa vastuussa.
• 3. Suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut tositteita vastaan.
• 4. Huolehtia jäsenjärjestömaksujen ja yhdistyksen saatavien perimisestä.
• 5. Laatia yhdistyksen tilit ja tilinpäätös, sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen hallitukselle ja edelleen toiminnantarkastajalle toimitettavaksi.
• 6. Valmistaa hallitukselle talousarvioesitys varsinaiselle vuosikokoukselle esitettäväksi.
• 7. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa yhdistyksen kalustosta.

23 § Toimihenkilöt
• Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä.
• Toimihenkilöä asetettaessa on tämän toimenkuva ja toimikauden pituus määritettävä. Toimihenkilön toimikauden pituus kestää enintään kalenterivuoden loppuun, ellei hallitus toisin päätä.

24 § Yhdistyksen tunnus
• Yhdistyksen liittokokous hyväksyy yhdistykselle tunnuksen, hallitus pitää tunnuksesta kirjaa.

25 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
• Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri kukin erikseen.
• Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
• Tärkeissä dokumenteissa, kuten tilien avaamisessa tarvitaan tilin avaamiseen vähintään kahden hallituksen jäsenen läsnäolon, sekä hallituksen pöytäkirja tilin avaamisen päätöksestä. Tästä voidaan poiketa yllä mainitulla hallituksen päätöksellä, jolloin on oltava mukana hallituksen allekirjoittama valtakirja ja kokouspäätös.

26 § Toiminnan tarkastajat
• Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimii yksitoiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka vuosikokous valitsee seuraavaksi tilikaudeksi.

27 § Tili ja toiminnantarkastus
• Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
• Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
• Toiminnantarkastajan tulee hyvän toiminnantarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto ja tehdä suorittamastaan tarkastuksesta merkintä tilinpäätökseen ja esittää toiminnantarkastukertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

28 § Sääntöjen muuttaminen
• Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esiin yhdistyksen yhdistyskokouksessa, jos se on kokouskutsussa mainittu. Kokouskutsun liitteenä lähetetään hallituksen pohjaesitys sääntömuutoksesta. Muutoksen hyävksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosan (3⁄4) enemmistö annetuista äänistä.
• Sääntömuutos on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisessa seitsemän (7) päivän kuluttua pidettävässä sitä varten ilmoitetussa liittokokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

29 § Yhdistyksen purkaminen
• Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä, jos kahdessa (2) peräkkäisessä liittokokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä kannattaa purkamista.
• Purkamisesta voi äänestää vain, jos siitä on mainittu kokouskutsussa.
• Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen vuosikokouksen määräämällä tavalla.